Beleidsplan
(op hoofdlijnen
In de gemeente Krimpenerwaard is de voedselbank actief om sponsoren te werven die geld en goederen schenken aan de voedselbank. De goederen zijn bestemd om uit te delen aan de mensen die financieel niet in staat zijn om gezond voedsel voor zichzelf en eventuele gezinsleden te verkrijgen. Het geld dat we vragen is bestemd voor de exploitatie van de voedselbank: aanschaf en onderhoud van bestelbus (met koelfaciliteit), verwarmings- en electriciteitskosten, alsmede voor de huur van ruimtes waar de uitgifte en de opslag worden gerealiseerd.

  1. Aan de kerken in de gemeente Krimpenerwaard wordt een bijdrage gevraagd voor een product van de maand dat niet standaard in een voedselpakket aanwezig is maar dat wel noodzakelijk is voor sociale omgang; te denken valt aan bijvoorbeeld tandpasta, zeep, e.d. Ook kan het product van de maand een product zijn dat voor een beetje extra luxe zorgt in het dagelijks leven. 
  2. Aan de scholen in de gemeente wordt ook een bijdrage gevraagd in de vorm van ingezamelde producten met als doel de voorraad op peil te houden en tevens de leerlingen bewust te maken van het feit dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat voedsel en andere producten verkrijgbaar zijn. 

Beloningsbeleid:
Allen die aan de stichting Voedselbank IJssel en Lek verbonden zijn krijgen geen beloning; er wordt aan niemand een salaris uitgekeerd.


1 BESTUURSVERSLAG 
ORGANISATIE EN BESTUUR 
Doelstelling, beleid en activiteiten 
Stichting Voedselbank IJssel en Lek is opgericht op 14 juni 2017, de stichting heeft haar zetel in de gemeente Krimpenerwaard.  
De Stichting heeft ten doel: 
a. het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen b. het tegengaan van verspilling van goed voedsel De Stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het uitvoeren van Voedselbankactiviteiten in haar werkgebied 
b. het aangesloten zijn bij Voedselbank Nederland en zich houden aan de statuten van Voedselbank Nederland, het door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging vastgestelde Voedselbankreglement en de besluiten van de Ledenvergadering.   

Ontstaan van de Stichting  
Na het royement van Voedselbank Krimpenerwaard dreigde een hiaat te ontstaan in de voedselvoorziening voor arme mensen. Op initiatief van Voedselbank Nederland en de Gemeente Krimpenerwaard is daarom een bestuur gezocht, dat vorm zou kunnen geven aan een nieuwe voedselbank organisatie, hetgeen heeft geleid tot oprichting van de Stichting op 14 juni 2017.   

Statutaire voorschriften inzake de jaarrekening  
Conform artikel 10 van de statuten, wordt jaarlijks uiterlijk binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar (31 december) door de penningmeester een jaarrekening opgesteld. Het bestuur verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening op de door de algemene ledenvergadering van Voedselbank Nederland vastgestelde wijze. De ondertekende verklaring van deze kascontrolecommissie bevindt zich in de financiële administratie van de Stichting. 
De jaarrekening wordt door het bestuur in een vergadering, te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuursleden ondertekend. 
Ook het getekende exemplaar van de jaarrekening wordt bij de financiële administratie van de Stichting opgeslagen.   

Fiscale zaken  
Stichting Voedselbank IJssel en Lek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68966369; Het RSIN-nummer is 8576.67.580
De akte van de stichting is 14 juni 2017 bij notaris mr. Van Veen te Nederlek verleden. De Stichting heeft de ANBI-status, is belastingplichtig voor de omzetbelasting en is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.      

 
 
 5 
Samenstelling bestuur Het bestuur van Stichting Voedselbank IJssel en Lek is als volgt samengesteld: 
J.H. Oosters, voorzitter 
F. Bruens, secretaris 
E. Tak-Melkert, penningmeester 
M. Holst-Brink, bestuurslid 
B. Crouwers, bestuurslid 

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 
Resultaat activiteiten 
In verband met de aanvangsinvesteringen ten behoeve van het opstarten van de activiteit van Stichting Voedselbank IJssel en Lek is door het bestuur gezocht naar financieringsbronnen. Door beide initiatiefnemers Voedselbank Nederland en de Gemeente Krimpenerwaard zijn subsidies verstrekt van elk groot € 25.000. Daarnaast zijn nog subsidies toegekend door diverse andere  fondsen, waarvan onderstaand een overzicht: 
Kansfonds                                       €15.000 
Fundatie Van den Santheuvel Sobbe  €2.500 
RDO Balije van Utrecht                     €10.000 
Oranjefonds                                     €11.250 
Rabo Stimuleringsfonds                     €7.500   

Vanaf de aanvang van de activiteiten van Stichting Voedselbank IJssel en Lek is de verstrekking van voedselpakketten gegroeid van wekelijks 75 pakketten tot wekelijks 220 pakketten. Deze pakketten worden tot op heden verstrekt met behulp van het distributiecentrum Rotterdam, echter het distributiecentrum heeft aangegeven deze grote hoeveelheden niet te kunnen blijven leveren en op korte termijn zal de Stichting deze pakketten dus geheel zelf moeten gaan samenstellen. In verband met de geplande verhuizing in 2018 is een deel van de subsidies gereserveerd om deze verhuizing te bekostigen. 

Vrijwilligerswer
Conform de voorschriften van Voedselbank Nederland wordt binnen elke Voedselbankorganisatie slechts gewerkt met vrijwilligers, hetgeen betekent dat er geen betaalde functionarissen in dienst zijn van de Stichting.   

VERMOGEN EN BELEGGINGEN 
Vrij besteedbaar vermogen 
Het gereserveerde eigen vermogen mag alleen aangewend worden ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. 

Beleggingsbeleid 
De Stichting belegt geen gelden, er is derhalve geen beleggingsbeleid geformuleerd. 

 
 
 6 
KOMEND VERSLAGJAAR 
Samenvatting begroting De begroting voor het komende boekjaar is opgenomen naast de staat van baten en lasten over dit boekjaar. 
 
 
Ammerstol, 24 mei 2018 Naam bestuurders Handtekening 
 
 
 
 
 
 
 
E. Tak-Melkert 

Datum/Tijd


Het is vandaag: 25-07-2024
De tijd is: 18:33
Weeknummer is: 30

Sponsoren

Geen sponsoren om weer te geven.


Alle sponsoren bekijken.

Voor vragen van klanten klik hier en vul het contactformulier in

Tel.: 06-39775575
Bestuur

Voedselbank IJssel en Lek

Twijnstraweg 6e
2941 BW Lekkerkerk
RABOBANK: NL85 RABO 0320 3968 00

ANBI-gegevens.