STICHTING VOEDSELBANK IJSSEL EN LEK

ARBOPLAN

Vastgesteld op 15 augustus 2022

Versie 1.0 Stichting Voedselbank IJssel en Lek (wgvbkw@gmail.com)

1.     ALGEMEEN

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk, ook als het gaat om vrijwilligerswerk. Dit document geeft een overzicht van de arbo-maatregelen die gelden bij de Voedselbank IJssel en Lek. Bij de uitwerking van dit arboplan van de Stichting Voedselbank IJssel en Lek is rekening gehouden met het wettelijk kader van de arbowetgeving. Doordat de vrijwilligers in beginsel niet onder de arbowetgeving vallen, is het nodig zelf goede afspraken te maken om het vrijwilligerswerk zodanig te organiseren dat de risico’s voor veiligheid en de gezondheid tot het uiterste beperkt worden. Deze afspraken zijn weergegeven in dit document. Ook wordt in dit document uitgelegd hoe de verantwoordelijkheden voor het in stand houden daarvan zijn geregeld. In dit arboplan van de Stichting Voedselbank IJssel en Lek gelden de volgende uitgangspunten:

        Het belang van een ongestoorde voortgang van het werk van de voedselbank.

        De wettelijke vereisten zoals deze zijn opgenomen in de arbowetgeving en het arbobesluit gericht op vrijwilligerswerk.

        De zorg voor de veiligheid en gezondheid van de vrijwilligers, de dienstverleners en de deelnemers.

        Het inbedden van de aspecten veiligheid, gezondheid en welzijn in de huidige organisatiestructuur.

        De gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en vrijwilligers. De maatregelen in dit document gelden voor het centraal magazijn van de Voedselbank IJssel en Lek. Voor de verschillende uitgiftepunten kan dit document worden beschouwd als model dat kan worden toegepast al naar gelang de omstandigheden op het specifieke uitgiftepunt.

 

2.     VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het bestuur van Stichting Voedselbank IJssel en Lek streeft naar goede werkomstandigheden voor haar vrijwilligers. Het arboplan van de stichting is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van de vrijwilligers. Om dit te bereiken is dit arboplan opgesteld.

Er wordt een arbo-coördinator aangesteld om te waarborgen dat aan de hand van dit arboplan de nodige maatregelen worden genomen. Deze persoon opereert op het centraal magazijn en houdt contact met de verschillende uitgiftepunten van de Voedselbank IJssel en Lek over het aldaar op orde houden van de arbo-omstandigheden.

• De arbo-coördinator rapporteert hierover regelmatig aan het bestuur van de Stichting Voedselbank IJssel en Lek. Eerste aanspreekpunt in het bestuur is F. Bruens

        In het coördinatorenoverleg zal periodiek aandacht worden besteed aan de arbo-omstandigheden op de uitgiftepunten.

        In de bestuursvergaderingen van de stichting worden de arbo-omstandigheden en de naleving van het plan voor zowel de uitgiftepunten als voor het centraal magazijn periodiek opgenomen in de agenda van het overleg.

3.     OPERATIE EN INCIDENTEN

De Stichting Voedselbank IJssel en Lek voorziet in middelen die nodig zijn voor een veilige, kwalitatieve en adequate uitoefening van de vrijwilligerstaken bij de Voedselbank IJssel en Lek. Mankementen aan deze bedrijfsmiddelen worden verondersteld direct te worden gemeld door de gebruiker bij de uitvoerend coördinator op de werkplek. Van iedere vrijwilliger bij de Voedselbank IJssel en Lek wordt verwacht dat van (bijna-) incidenten melding wordt gemaakt bij de arbo-coördinator, al dan niet via de coördinator van het eigen uitgiftepunt. De arbo-coördinator registreert de (bijna-)incidenten in een incidentenregister dat ook toegankelijk is voor het bestuurslid vrijwilligers van de Stichting. Urgente arbozaken en incidenten worden op de eerstvolgende bestuursvergadering gemeld aan het bestuur van de Stichting Voedselbank IJssel en Lek. Dit naar inschatting van de coördinator centraal magazijn. Het incidentenregister is periodiek onderwerp op de agenda van het bestuur van de Stichting.

 

4.     ARBO-AFSPRAKEN

Aandachtsgebied Verantwoordelijke Uitvoering Aansprakelijkheid Arbo Coördinator (AC)

Alle vrijwilligers van de Voedselbank IJssel en Lek worden geacht de vrijwilligersverklaring te tekenen.

        Agressie

Alle gevallen van agressie (verbaal, fysiek of anderszins) dienen te worden gemeld bij de arbo-coördinator Deze beoordeelt of het nodig is dit te bespreken met het bestuur van de Stichting. Zwaardere gevallen worden geregistreerd in het incidentenregister. Het staat elke vrijwilliger te allen tijde vrij de vertrouwenspersoon te benaderen (zie lemma ‘Ongewenst gedrag’).

        Alleen werken 

Elke vrijwilliger die alleen werkt op het centraal magazijn meldt zich daarvoor aan en af in de whatsappgroep ‘magazijnapp’.

        Beeldschermwerk

De arbo-coördinator adviseert op het centraal magazijn vrijwilligers over een goede werkhouding en het belang van voldoende pauze. De arbo-coördinator zoekt hierover zo nodig contact met de algemeen coördinator. Vrijwilligers met vragen over beeldschermwerk kunnen zich richten tot de arbo-coördinator.

        BHV 

Het is wenselijk dat de arbo- coördinator beschikt over een BHV-certificaat. Voor de algemeen dag-coördinatoren en de coördinatoren uitgiftepunten bestaat de mogelijkheid om op kosten van de Stichting Voedselbank IJssel en Lek een BHV-cursus te volgen.

 

        Brandbestrijding Brandpreventie 

In het pand zijn brandblussers en rookmelders aanwezig. De arbo-coördinator doet een jaarlijkse check op brandveiligheid in alle ruimten van het centraal magazijn. De arbo coördinator kan hierover de uitgiftepunten adviseren. Voor zover de uitgiftepunten huizen in een gehuurd pand is de verhuurder aansprakelijk voor de brandveiligheid. Eerste aanspreekpunt hiervoor binnen de Voedselbank IJssel en Lek is F. Bruens.

        Bureaustoelen

Op het centraal magazijn zijn voor computerwerkzaamheden ergonomische bureaustoelen aanwezig. De arbo-coördinator is beschikbaar voor advies over de juiste instelling daarvan.

        Chauffeurs 

De voertuigen van de Voedselbank IJssel en Lek mogen worden bestuurd met een normaal rijbewijs. Bij het ondertekenen van de vrijwilligersverklaring door nieuwe vrijwilligers wordt gevraagd om een check van het rijbewijs door de coördinator centraal magazijn. Coördinatorenoverleg Coördinator CM

Periodiek, maar in elk geval jaarlijks, wordt het onderwerp arbeidsomstandigheden vrijwilligers Voedselbank IJssel en Lek geagendeerd op het coördinatorenoverleg van de uitgiftepunten..

        EHBO-kit 

In elke magazijnruimte van het centraal magazijn hangt op een centrale plek een EHBO-kit. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd op accuraatheid door de arbocoördinator.

        Elektriciteit

Vrijwilligers van de Voedselbank IJssel en Lek mogen niet met elektriciteit werken (wel gebruiken). Werkzaamheden aan de elektriciteit van het centraal magazijn vallen onder verantwoordelijkheid van de verhuurder.

        Geluid/gehoor

Op het centraal magazijn zijn oordopjes beschikbaar voor wie langere tijd in herrie moet werken. De arbo- coördinator zorgt voor de beschikbaarheid hiervan.

        Handschoenen

Op het centraal magazijn zijn werkhandschoenen beschikbaar voor wie dat wenst. Voor de vrijwilligers op de uitgiftepunten kunnen deze worden aangevraagd bij de coördinator centraal magazijn. De arbo coördinator houdt bij of nieuwe handschoenen gewenst zijn en adviseert over het gebruik van de handschoenen.

        Handstapelaar Heftruck

Vrijwilligers die de handstapelaar bedienen moeten door de algemeen coördinator hiervoor opgeleid zijn..

        In case of emergency

Op diverse strategische plekken in het centraal magazijn hangen veiligheidskaarten met vluchtroutes en te volgen handelingen in geval van nood. De vluchtroutes zijn aangegeven met speciaal daarvoor aangebrachte signalen. De arbo-coördinator controleert deze periodiek.

        Infectieziekten

In geval er een besmettelijke infectieziekte heerst (denk aan corona) kan de algemeen coördinator in samenspraak met het bestuur van de Stichting maatregelen afkondigen. De arbo coördinator ziet toe op de naleving hiervan.

        Koel- en vriescellen

Bij de ingang van de koel-vriescombinatie is altijd een warme jas beschikbaar voor degenen die naar binnen moet. De celdeuren zijn altijd ook van binnen open te maken. Aan de binnenkant is duidelijk gemarkeerd hoe dit moet.

        Ladders/trappen

De ladders/trappen die zijn aangeschaft zijn goedgekeurde ladders/trappen.

        Laden/lossen  

De arbo coördinator stelt do’s en dont’s op voor het laden en lossen van de bus. Deze worden besproken met de chauffeurs en andere vrijwilligers.

        Logistieke inrichting

Bij een logistieke herinrichting van het magazijn worden veilige looproutes gecreëerd en gemarkeerd. De algemeen coördinator is hiervoor verantwoordelijk.

        Minderjarigen

De Voedselbank IJssel en Lek werkt niet met minderjarige vrijwilligers. De coördinator centraal magazijn ziet toe op de naleving hiervan. In geval van stagiaires die hun maatschappelijke stage vervullen worden zij onder verantwoordelijkheid geplaatst van de algemeen coördinator

 

        Nazorg

Na een incident kan nazorg gewenst zijn. Eerste aanspreekpunt hiervoor is de coördinator centraal magazijn. Deze legt hierover altijd contact met het bestuur. De coördinator centraal magazijn kan zelf ook initiatief nemen tot het aanbieden van nazorg.

        Nooduitgangen; vluchtroutes

Vluchtroutes en nooduitgangen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden. Routes en uitgangen zijn gemarkeerd met duidelijke signalen.

        Ongeval

Elk ongeval of incident wordt door de algemeen coördinator geregistreerd. Hiervan wordt melding gemaakt bij het bestuur. Periodiek wordt het ongevallenregister besproken op een bestuursvergadering.

        Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan worden gemeld bij de algemeen coördinator. Deze onderneemt in ruggenspraak met het bestuur van de Stichting actie. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar via de Voedselbank IJssel en Lek. Deze persoon kan te allen tijde worden benaderd door vrijwilligers, ook zonder medeweten van de coördinator of het bestuur.

        Tilwerk

Nadrukkelijk geldt voor vrijwilligers dat het maximaal te tillen gewicht is bepaald op 23 kg. In het geval dat dit maximum wordt overschreden wordt de vrijwilliger geacht de hulp van één of meerdere vrijwilligers in te roepen. De vrijwilliger zelf wordt geacht hiermee om te gaan op een zodanige wijze dat schade aan de persoon en goederen zoveel mogelijk wordt voorkomen. De arbo coördinator instrueert de vrijwilligers hierover op regelmatige basis, alsmede over de juiste houding om te tillen.

        Ventilatie

De centrale ruimten van het centraal magazijn worden regelmatig gelucht als de roldeur opengaat; er is ook een centrale afzuiging die bij warmte wordt aangezet.

        Voorlichting

Nieuwe vrijwilligers worden ingepraat over veiligheidsrisico’s en veiligheidsvereisten door de dagcoördinatoren centraal magazijn. De arbo coördinator houdt deze instructies up-to-date.

 

5.     Bemensing

Algemeen coördinator: T (Ton) van Dijk; N (Nico) van Vliet

Arbo Coördinator: J.M. (Jan Marinus) van der Graaf

Portefeuillehouder vanuit het bestuur F. (Frits) Bruëns

Vertrouwenspersoon: J.T.A. (Hans) Straver

Datum/Tijd


Het is vandaag: 13-06-2024
De tijd is: 23:27
Weeknummer is: 24

Sponsoren

Geen sponsoren om weer te geven.


Alle sponsoren bekijken.

Voor vragen van klanten klik hier en vul het contactformulier in

Tel.: 06-39775575
Bestuur

Voedselbank IJssel en Lek

Twijnstraweg 6e
2941 BW Lekkerkerk
RABOBANK: NL85 RABO 0320 3968 00

ANBI-gegevens.